NISSUI 日本日水培养基 05530 敏感试剂用培养基-N Sensitivity Disk Agar-N 昭和试剂敏感性试验 300g

NISSUI 日本日水培养基 05530 敏感试剂用培养基-N Sensitivity Disk Agar-N 昭和试剂敏感性试验 300g