NISSUI 日本日水培养基 05282 NGKG 琼脂基础培养基(颗粒) NGKG Agar Base 蜡样芽胞杆菌的分离 300g

NISSUI 日本日水培养基 05282 NGKG 琼脂基础培养基(颗粒) NGKG Agar Base 蜡样芽胞杆菌的分离 300g