NISSUI 日本日水培养基 05238食盐卵黄琼脂基础培养基Salt Egg Yolk Agar Base300g

NISSUI 日本日水培养基  05238食盐卵黄琼脂基础培养基Salt Egg Yolk Agar Base300g